LWIP 野火F429

发表在 网络学习营2019-2-10 11:53 [复制链接] 5 379


. Z* g! H  ]# Z7 u% M% `3 n$ v
( u  z; M9 _! m8 b, J在野火F429板子上搞的LWIP6 `2 P9 H( e# ^2 B9 p% T5 L

% L7 X& r* l2 dmsh >ifconfig
$ h! x/ l0 V6 y5 s0 s9 G5 e% Unetwork interface: e0/ P1 K& p( ^. O" q: p! I4 o6 Q( j
MTU: 1500
6 ^$ d" p) T- k, W9 g5 w1 B$ `MAC: 00 80 e1 17 25 33
: ^/ J% i0 |4 D3 L% HFLAGS: UP LINK_UP ETHARP BROADCAST IGMP
) m% v4 Y# T* p5 D( t3 gip address: 0.0.0.0
) D) j/ g+ M" ~( x9 l9 }# Sgw address: 0.0.0.0
3 r2 E$ _" L6 \, {( lnet mask  : 0.0.0.0
4 A- B8 \0 S! Gnetwork interface: e0 (Default)
9 t* d7 Z" F3 |9 c' n$ e/ pMTU: 1500( I. |% [* k2 ~: X! d/ V5 N
MAC: 00 80 e1 17 25 33 # T  X/ C- w  g" V3 U& X9 P2 w
FLAGS: UP LINK_DOWN ETHARP BROADCAST IGMP
5 `- Z! T6 S2 P' |ip address: 0.0.0.02 J' ?8 E; j: Y9 l2 ^
gw address: 0.0.0.0
  I: _) E6 _5 P: [net mask  : 0.0.0.0
& V$ {8 j- t6 x7 W9 s( Xdns server #0: 0.0.0.0& p9 ?- q; Z& W7 m, f
dns server #1: 0.0.0.00 D4 ]# o7 V; S
3 f( g1 A: [7 ]

; o! X" i0 P# P2 G$ {: J, H有没有大神搞过的丫,出不了IP地址
) r8 `4 l# O' Z* |# `, f0 A( k
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 2019-2-10 11:55:53 | 显示全部楼层
LAN8720A 芯片
使用道具 举报 回复
发表于 2019-2-10 12:39:18 | 显示全部楼层
用这个bsp依然是这样吗?: w+ d& g, W: E% g6 Q
; @9 X$ A$ I2 l" f
https://github.com/RT-Thread/rt- ... 429-fire-challenger% ?$ P! K( X8 l* O# q
使用道具 举报 回复
发表于 2019-2-11 13:52:22 | 显示全部楼层
bernard 发表于 2019-2-10 12:39% y8 q0 E6 \$ ~# a
用这个bsp依然是这样吗?
% ?* M" i9 m, q* w3 b* j2 B  f, G& T9 I$ G1 Q
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/stm32/stm32f429-fire ...
, `% a8 @8 ~; t& N; h0 }! h
我就是用这个BSP
使用道具 举报 回复
发表于 2019-2-11 14:03:30 | 显示全部楼层
好的,后面等小伙伴都回来了,验证下,多谢反馈
使用道具 举报 回复
发表于 2019-2-11 14:58:28 | 显示全部楼层
你们搞好了,记得回复一下呀嘻嘻
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|RT-Thread开发者社区  

© 2013-2017 上海睿赛德电子科技有限公司 沪ICP备13014002号-1

Powered by RT-Thread

快速回复 返回顶部 返回列表