IoT-Board阿里云ssl加密连接失败

发表在 网络学习营2019-4-1 17:48 [复制链接] 7 395

如下图所示,第IoT-Board27例程按照说明文档这里修改此位置
6 w- ^# E$ s- z' n4 n 捕获.PNG
3 _0 p$ u5 g& Q% `- h重新编译烧写后打开调试。
% Y0 y6 h) C4 S" T/ \出现如下错误。' w: R1 @3 w% g# S$ H

+ Y  U! G) x9 h7 @& Z 捕获1.PNG
3 \) a0 L6 s& }; G7 }/ |这是什么问题呢?( r4 T- I( u* Z0 c

; M3 w& }+ o: ]5 Y7 d4 S2 b# H0 O0 c2 z
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 2019-4-3 17:52:27 | 显示全部楼层
这个是 SSL 相关的问题,SSL 握手失败,可能跟证书有关系,我验证下
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-4 17:46:07 | 显示全部楼层
MurphyZhao 发表于 2019-4-3 17:52
$ x$ c2 Y3 z( F* G这个是 SSL 相关的问题,SSL 握手失败,可能跟证书有关系,我验证下
) p+ I$ g9 @% C2 i% `
你QQ是多少直接联系你
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:34:31 | 显示全部楼层
ROG 发表于 2019-4-4 17:461 T, [) A4 ^7 C3 \1 G5 r- J
你QQ是多少直接联系你

: u7 Y# M. E3 K- ]: L" ~* L3 g/ I7 D+ V这个我测试了下,mbedtls 设置帧大小为 10240,在 LinkDevelop (阿里物联网平台)上测试,是可以正常接入 TLS 的,也可以收发消息(需要 finsh 栈设为 4096)
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:36:37 | 显示全部楼层
ROG 发表于 2019-4-4 17:469 n! Q& q" a& Q3 G: |
你QQ是多少直接联系你

2 n# R2 r( v" [; {- V& wQQ 已经私信你
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:38:21 | 显示全部楼层
正常情况下的日志:
. a8 M+ @( [7 S: t
* M$ h5 K& u) U2 f
 1. \ | /, C: O) n& ]( H" w
 2. - RT -     Thread Operating System0 [9 W: ~# \& B; I
 3. / | \     4.0.1 build Apr 19 2019
  + {6 R3 I* T( t4 }
 4. 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team7 X9 v  q( H/ p' {8 r' v# F& @
 5. lwIP-2.0.2 initialized!2 b2 R6 j% g' _# a; H
 6. [I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success./ I7 U5 r6 ?4 B4 b
 7. msh />
  8 M3 z$ W, a/ Z: ~- @
 8. msh />
  / ?0 P9 d0 H+ u6 O' |* N  r: v: ^, G
 9. msh />
  ) r8 q5 Z1 ^* |3 _( `
 10. msh />al) p5 S8 x4 y/ L% R
 11. ali_mqtt_test" B) e8 C9 u2 |8 }# U
 12. msh />ali_mqtt_test start
  $ ~" U' A: n* U: n3 a
 13. [inf] iotx_device_info_init(40): device_info created successfully!$ m. }! ?' R/ p
 14. [dbg] iotx_device_info_set(50): start to set device info!
  - ?& ~0 R4 B3 w% I
 15. [dbg] iotx_device_info_set(64): device_info set successfully!
  6 n  V; z9 d; l* Z; |0 b
 16. [dbg] guider_print_dev_guider_info(271): ....................................................) K. C( n; F+ t
 17. [dbg] guider_print_dev_guider_info(272):           ProductKey : a1wlm6xAOPf
  , f2 N* ^4 v3 S) M( Z/ P/ h( I
 18. [dbg] guider_print_dev_guider_info(273):           DeviceName : DEV_419_ALINK_1
  2 N, Y! o7 `7 x/ @. B2 K! N0 [$ B
 19. [dbg] guider_print_dev_guider_info(274):             DeviceID : a1wlm6xAOPf.DEV_419_ALINK_1
  # _) ^! |5 k. `# X" o
 20. [dbg] guider_print_dev_guider_info(276): ....................................................
  . a" X" _/ W0 T* B: e, o% F
 21. [dbg] guider_print_dev_guider_info(277):        PartnerID Buf : ,partner_id=example.demo.partner-id
  - P4 h# L* i% _2 p; {
 22. [dbg] guider_print_dev_guider_info(278):         ModuleID Buf : ,module_id=example.demo.module-id
  - L1 O2 j7 o! ]4 o9 U- v: ?
 23. [dbg] guider_print_dev_guider_info(279):           Guider URL : . V( a: K( K/ B' t
 24. [dbg] guider_print_dev_guider_info(281):       Guider SecMode : 2 (TLS + Direct)' d+ \) d( ^5 y0 D( G3 \4 L
 25. [dbg] guider_print_dev_guider_info(283):     Guider Timestamp : 25246080000005 b9 f- N2 _( O! o2 y9 G* o  }% V, Z
 26. [dbg] guider_print_dev_guider_info(284): ...................................................." e$ h" e5 z% b! G
 27. [dbg] guider_print_dev_guider_info(290): ..................................................../ i0 t9 V8 _+ q' ^
 28. [dbg] guider_print_conn_info(248): -----------------------------------------
  , n9 c5 [1 {& w: H0 a* w
 29. [dbg] guider_print_conn_info(249):             Host : a1wlm6xAOPf.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com
  5 L+ ^1 Y' \! G: M
 30. [dbg] guider_print_conn_info(250):             Port : 1883$ L' l' L; q4 [5 r; Y
 31. [dbg] guider_print_conn_info(253):         ClientID : a1wlm6xAOPf.DEV_419_ALINK_1|securemode=2,timestamp=2524608000000,signmethod=hmacsha1,gw=0,ext=0,partner_id=example.demo.partner-id,module_id=example.demo.module-id|
  & ?$ D4 {  W; j+ e
 32. [dbg] guider_print_conn_info(255):       TLS PubKey : 08069be0 ('-----BEGIN CERTI ...')
  % U  W* k( d# U6 }) i3 ~
 33. [dbg] guider_print_conn_info(258): -----------------------------------------
  . O( a  _, n# k3 w  w$ w
 34. host: a1wlm6xaopf.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com- u" V7 g: ^  u, b9 Q- n
 35. [inf] iotx_mc_init(1703): MQTT init success!* V1 T8 ]$ C. C! S; F; B' @2 _' x
 36. [inf] _ssl_client_init(175): Loading the CA root certificate ...
  % Q9 C- h6 H' r/ _3 R4 N- p2 H  I! B
 37. cert. version     : 3. j3 F  U! G! Y& }2 e" Z
 38. serial number     : 04:00:00:00:00:01:15:4B:5A:C3:94
  6 p% K' @- W; e2 b
 39. issuer name       : C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA7 X/ Q/ C9 `+ X4 }1 e
 40. subject name      : C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA) K( X4 i/ B- \! C& _
 41. issued  on        : 1998-09-01 12:00:00# c6 K; T9 @0 p8 y; u  r  U
 42. expires on        : 2028-01-28 12:00:00
  + O: q1 R! M9 L. ?6 z9 C: l, p6 Q
 43. signed using      : RSA with SHA1- O2 ^% {5 }$ `, R6 I* v6 P/ J! |. `
 44. RSA key size      : 2048 bits
  ; J4 }/ X8 Y  ^
 45. basic constraints : CA=true. K8 p2 N3 g) g; F9 ~) D  f; A
 46. key usage         : Key Cert Sign, CRL Sign
  % }$ m& q' y( ~3 h9 @$ H& w, E0 r
 47. [inf] _ssl_parse_crt(143): crt content:451# u+ H$ `* G* m
 48. [inf] _ssl_client_init(183):  ok (0 skipped)1 p2 \' v& L1 T- L* N- h9 H
 49. [inf] _TLSConnectNetwork(345): Connecting to /a1wlm6xaopf.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com/1883..." E3 n, M/ x/ K! v6 F
 50. msh />[inf] _TLSConnectNetwork(358):  ok
  * B. I) ?8 `- G/ j
 51. [inf] _TLSConnectNetwork(363):   . Setting up the SSL/TLS structure..." a) m% Q/ O5 x2 a
 52. [inf] _TLSConnectNetwork(373):  ok
  $ d# B+ Z, W, X
 53. [inf] _TLSConnectNetwork(408): Performing the SSL/TLS handshake...% ^: z0 i) Z% e  E# a5 I
 54. [inf] _TLSConnectNetwork(416):  ok% F; T( e- F: Y1 Y1 D1 k5 ^  h
 55. [inf] _TLSConnectNetwork(420):   . Verifying peer X.509 certificate..
  $ ~: q0 C8 h; V" l% L
 56. [inf] _real_confirm(92): certificate verification result: 0x00
  # g/ J) [9 }  n% j
 57. [inf] iotx_mc_connect(2035): mqtt connect success!' h# h5 @( j) P3 K' |
 58. [dbg] iotx_mc_report_mid(2259): MID Report: started in MQTT4 e/ @$ X% t9 L
 59. [dbg] iotx_mc_report_mid(2276): MID Report: json data = '{"id":"a1wlm6xAOPf_DEV_419_ALINK_1_mid","params":{"_sys_device_mid":"example.demo.module-id","_sys_device_pid":"example.demo.partner-id"}}'
  , h6 d* Z! R/ T# @# A7 i; Z7 a$ L
 60. [dbg] iotx_mc_report_mid(2292): MID Report: topic name = '/sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/status/update'
  0 F. }$ k+ [4 q) b! `5 j( ~1 W0 y8 S
 61. [dbg] iotx_mc_report_mid(2309): MID Report: finished, IOT_MQTT_Publish() = 02 f* L, o0 n5 o" `0 ]$ A& s( F
 62. [inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/service/property/set!
  , T( R6 d) w4 o6 |% H3 v
 63. [inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post_reply!
  & P% U2 ?* g2 q
 64. [dbg] iotx_mc_cycle(1269): SUBACK5 n. ]$ ]  u. ?2 B! u5 W8 D
 65. event_handle|139 :: subscribe success, packet-id=207$ t6 x+ J0 J5 w" j- i
 66. [dbg] iotx_mc_cycle(1269): SUBACK
  ( N; Q4 v  g* q- G# d  C
 67. event_handle|139 :: subscribe success, packet-id=81928 b4 L0 X  _8 W6 u( c

 68. 2 t0 S* V# z$ e/ I3 s7 O
 69. msh />
  ) E4 I+ N7 l( e( j
 70. msh />
  / b2 Z0 t2 t% s/ {
 71. msh />al
  0 H" n/ F" q! o, Z- G5 [- f0 A" g
 72. ali_mqtt_test' P- ]* a. Z9 X, T: M1 |3 a
 73. msh />ali_mqtt_test pub open0 o7 I/ w' q$ w7 l) L- M) Z. D
 74. param:open
  0 ]" \$ l5 {* ~" O. O
 75. ali_mqtt_test_pub|571 :: " F" J/ a; T; j& }1 ~
 76. publish message:
  & ^9 ?- p+ v" L1 V  `
 77. topic: /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post! o* A3 w* k7 ~: v; X5 G  F
 78. payload: {"id" : "1","version":"1.0","
  9 \! K% H. W' M5 J" {6 i& H
 79. msh />[dbg] iotx_mc_cycle(1260): PUBACK
  & l! N: ]7 r# O; D9 y6 a6 T
 80. event_handle|163 :: publish success, packet-id=33056
  * w8 i4 u9 D3 f5 D' W6 M
 81. [dbg] iotx_mc_cycle(1277): PUBLISH, e& S, k; b& _. M, ~
 82. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1091):         Packet Ident : 000000002 t( c7 e$ q7 v5 [; K  ?
 83. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1092):         Topic Length : 64+ F+ h% b. f. H5 |) f, L9 V) e
 84. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1093):           Topic Name : /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post_reply
  . w# y/ e& P+ Q) E# ^, f
 85. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1097):     Payload Len/Room : 188 / 955
  $ Y+ T- w4 I3 j0 P
 86. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1100):       Receive Buflen : 1024
  " n* _4 \4 [. y; G) r
 87. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1111): delivering msg ...  G5 |  b, f6 U6 a6 E- g* M$ S
 88. [dbg] iotx_mc_deliver_message(866): topic be matched. R* b- m* Y; x6 M6 S: B  n
 89. _demo_message_arrive|197 :: ----
  ; b% ]; A; Y# t3 j0 }0 g: Z
 90. _demo_message_arrive|198 :: packetId: 0# x5 G6 p1 L, Z4 @' B7 i
 91. _demo_message_arrive|199 :: Topic: '/sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post_reply' (Length: 64)/ \( b: J% `1 q/ P9 l* H6 E1 q
 92. _demo_message_arrive|203 :: Payload: '{"code":200,"data":{"LightSwitch":"tsl parse: params not exist","RGBColor":"tsl parse: params not exist"},"id":"1","
  7 b' g5 J. K  u- ~5 r
 93. _demo_message_arrive|207 :: ----% d& G! J1 k" v, r. p. Q$ w6 q
 94. [inf] iotx_mc_keepalive_sub(2226): send MQTT ping...5 O9 X& F/ j4 |6 F+ W. ?
 95. [inf] iotx_mc_cycle(1295): receive ping response!2 f) e4 L4 e/ i& k. ~
 96. [inf] iotx_mc_keepalive_sub(2226): send MQTT ping...: z. f) B+ h8 t4 a% y& O
 97. [inf] iotx_mc_cycle(1295): receive ping response!
复制代码
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 12:03:19 | 显示全部楼层
MurphyZhao 发表于 2019-4-19 11:38
# U- |3 J  c& ?- L: G正常情况下的日志:
+ T9 V' a; J. Q
我看了rtthread的阿里云SDK包版本有点老。现在我自己移植的3.0.1的版本,已经SSL加密OK了
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 13:53:51 | 显示全部楼层
ROG 发表于 2019-4-19 12:03
8 p: C0 c% L5 [  S我看了rtthread的阿里云SDK包版本有点老。现在我自己移植的3.0.1的版本,已经SSL加密OK了 ...
. i( \8 P3 m; G6 Y+ O1 D; b+ c
欢迎 PR
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|RT-Thread开发者社区  

© 2013-2017 上海睿赛德电子科技有限公司 沪ICP备13014002号-1

Powered by RT-Thread

快速回复 返回顶部 返回列表