IoT-Board阿里云ssl加密连接失败

发表在 网络学习营2019-4-1 17:48 [复制链接] 8 936

如下图所示,第IoT-Board27例程按照说明文档这里修改此位置
' q! b9 i- M4 u/ ^% u- n# @3 L. B7 Q1 s 捕获.PNG ! F' i2 M" U; S. q8 I6 p
重新编译烧写后打开调试。
3 u  g) H4 [8 |8 h6 Z出现如下错误。
# X% t( q/ B" ~& i/ w$ W  \
1 r, D( z8 _: G( }3 b: N6 h; I 捕获1.PNG . j. X5 T$ m/ _5 N
这是什么问题呢?! t! g% F- c7 p

: a* }5 s/ |3 a+ l* h
% ~8 K3 k; c& w
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 2019-4-3 17:52:27 | 显示全部楼层
这个是 SSL 相关的问题,SSL 握手失败,可能跟证书有关系,我验证下
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-4 17:46:07 | 显示全部楼层
MurphyZhao 发表于 2019-4-3 17:52
+ ]8 x9 s- L9 u* G" h. t8 \9 E. O这个是 SSL 相关的问题,SSL 握手失败,可能跟证书有关系,我验证下

& J1 R$ b! \  K2 c0 N) V2 }# S- e你QQ是多少直接联系你
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:34:31 | 显示全部楼层
ROG 发表于 2019-4-4 17:46
& K! U. s: Q4 G% H4 T你QQ是多少直接联系你
- }2 T: p4 K" h1 r4 X9 {& b3 Z+ x
这个我测试了下,mbedtls 设置帧大小为 10240,在 LinkDevelop (阿里物联网平台)上测试,是可以正常接入 TLS 的,也可以收发消息(需要 finsh 栈设为 4096)
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:36:37 | 显示全部楼层
ROG 发表于 2019-4-4 17:46# X' F, s+ W, i5 n8 L
你QQ是多少直接联系你
8 a5 {) P, @) [) P4 p6 W+ @0 G4 c
QQ 已经私信你
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 11:38:21 | 显示全部楼层
正常情况下的日志:8 I$ o, d: e0 b* e5 I5 Z. G9 @
$ W& p' `: V2 H6 z
 1. \ | /! Y. n1 \; {6 n3 n' Y
 2. - RT -     Thread Operating System
  ) G, n2 X& n7 F* R
 3. / | \     4.0.1 build Apr 19 2019
  4 i- x) i$ ~& j! w
 4. 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team
  4 A: U2 v/ I9 z% J! }2 `+ e2 b
 5. lwIP-2.0.2 initialized!& G$ _" D! b, T% }, f$ Q0 m
 6. [I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.
  & Z/ c; \% O7 V0 X
 7. msh />9 x+ J7 g6 m! j4 C/ r
 8. msh />; y$ P  z2 G, R3 S
 9. msh />
  8 V$ Y- Q8 W* I; G) g
 10. msh />al  l( f' }8 V7 R$ N2 o
 11. ali_mqtt_test
  $ ^$ F7 e4 _# M% f7 c, W
 12. msh />ali_mqtt_test start! f" V/ `. H7 I% e2 X" j# D
 13. [inf] iotx_device_info_init(40): device_info created successfully!0 p2 z  W* M# p( C$ ]
 14. [dbg] iotx_device_info_set(50): start to set device info!
  ' a( }; d! d* A' m7 A& Q
 15. [dbg] iotx_device_info_set(64): device_info set successfully!
  % ~/ }) A4 U1 h0 {( g3 {9 u
 16. [dbg] guider_print_dev_guider_info(271): ....................................................: ^0 D3 K3 k; O, w; U. d& t
 17. [dbg] guider_print_dev_guider_info(272):           ProductKey : a1wlm6xAOPf
  : W, R" O! O% F  v/ e! Y
 18. [dbg] guider_print_dev_guider_info(273):           DeviceName : DEV_419_ALINK_1; }* X) X$ Z0 R& F& k
 19. [dbg] guider_print_dev_guider_info(274):             DeviceID : a1wlm6xAOPf.DEV_419_ALINK_1
  9 I$ T0 Q! g; }6 T7 T
 20. [dbg] guider_print_dev_guider_info(276): ....................................................) o' M  s" e( [2 N
 21. [dbg] guider_print_dev_guider_info(277):        PartnerID Buf : ,partner_id=example.demo.partner-id
  ) y5 M+ X* h# X
 22. [dbg] guider_print_dev_guider_info(278):         ModuleID Buf : ,module_id=example.demo.module-id' }9 u- N8 c# a1 u2 o) p4 b/ r
 23. [dbg] guider_print_dev_guider_info(279):           Guider URL : - M* W$ N" b* |2 |; i' @: x
 24. [dbg] guider_print_dev_guider_info(281):       Guider SecMode : 2 (TLS + Direct)- @1 o0 O8 _3 J( J# i
 25. [dbg] guider_print_dev_guider_info(283):     Guider Timestamp : 2524608000000
  " e/ Z: W! e9 n* K/ D- J
 26. [dbg] guider_print_dev_guider_info(284): ....................................................
  , l7 Z2 a" g1 h7 k
 27. [dbg] guider_print_dev_guider_info(290): ....................................................
  & e2 i$ d: C9 f' u
 28. [dbg] guider_print_conn_info(248): -----------------------------------------7 d# E9 h! b$ N9 `- X) X
 29. [dbg] guider_print_conn_info(249):             Host : a1wlm6xAOPf.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com0 G, `1 S2 w: W3 W- b
 30. [dbg] guider_print_conn_info(250):             Port : 18830 L9 B: a$ m( `4 Q! [( l# b
 31. [dbg] guider_print_conn_info(253):         ClientID : a1wlm6xAOPf.DEV_419_ALINK_1|securemode=2,timestamp=2524608000000,signmethod=hmacsha1,gw=0,ext=0,partner_id=example.demo.partner-id,module_id=example.demo.module-id|0 R' [7 B$ L3 _+ Y* B
 32. [dbg] guider_print_conn_info(255):       TLS PubKey : 08069be0 ('-----BEGIN CERTI ...')
  ; m: g6 x; w$ p. N4 `
 33. [dbg] guider_print_conn_info(258): -----------------------------------------  ?% L" G* I& {9 U) h& s0 A
 34. host: a1wlm6xaopf.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com4 V0 d- a* L% N8 o6 D
 35. [inf] iotx_mc_init(1703): MQTT init success!! O- S5 h$ O, x" M0 a
 36. [inf] _ssl_client_init(175): Loading the CA root certificate ...0 H  ]% o( E0 }; l! U* _
 37. cert. version     : 3
  ( b* D4 B  B" p- x
 38. serial number     : 04:00:00:00:00:01:15:4B:5A:C3:94+ X) ~9 y. O6 v: |* s6 y
 39. issuer name       : C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA
  $ q: Y1 D; s2 m0 R6 M' {7 o+ ~
 40. subject name      : C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA
  0 G& k3 ]3 ^0 Y2 f
 41. issued  on        : 1998-09-01 12:00:00
  , `' ]  F6 _3 l) E% q2 J- v) e
 42. expires on        : 2028-01-28 12:00:00
  0 E" C2 I6 a7 q: |' r2 \! d
 43. signed using      : RSA with SHA15 N' u, Z9 V3 m  ]
 44. RSA key size      : 2048 bits
  2 W2 g- b* \# [
 45. basic constraints : CA=true
  . v5 b3 d! `! E5 Z1 e
 46. key usage         : Key Cert Sign, CRL Sign" x4 C0 G2 |$ y' s) E- d: w
 47. [inf] _ssl_parse_crt(143): crt content:451, b+ s% [! ^% {
 48. [inf] _ssl_client_init(183):  ok (0 skipped)
  . G/ i9 u# P; V! B# @! t
 49. [inf] _TLSConnectNetwork(345): Connecting to /a1wlm6xaopf.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com/1883...
  ; Y% U1 x  A/ ~
 50. msh />[inf] _TLSConnectNetwork(358):  ok
  ' A) d% {% F8 B( q. j2 Q
 51. [inf] _TLSConnectNetwork(363):   . Setting up the SSL/TLS structure...
  ' w, t. Q; c( z- p" D
 52. [inf] _TLSConnectNetwork(373):  ok7 [8 J5 r, o4 ?; p; O
 53. [inf] _TLSConnectNetwork(408): Performing the SSL/TLS handshake...
  7 r7 Y2 @3 R2 z) I. h- n
 54. [inf] _TLSConnectNetwork(416):  ok
  ' @  Q9 G1 r3 g; G
 55. [inf] _TLSConnectNetwork(420):   . Verifying peer X.509 certificate..
  ) a7 T& i4 [( w  u# C! ^
 56. [inf] _real_confirm(92): certificate verification result: 0x00
  4 K# s; x, Z7 q4 a3 C
 57. [inf] iotx_mc_connect(2035): mqtt connect success!! ]: a% [9 L% D% q5 a; a
 58. [dbg] iotx_mc_report_mid(2259): MID Report: started in MQTT
  " q9 a3 D6 H. i
 59. [dbg] iotx_mc_report_mid(2276): MID Report: json data = '{"id":"a1wlm6xAOPf_DEV_419_ALINK_1_mid","params":{"_sys_device_mid":"example.demo.module-id","_sys_device_pid":"example.demo.partner-id"}}'+ @. O' e2 x+ l/ T' K
 60. [dbg] iotx_mc_report_mid(2292): MID Report: topic name = '/sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/status/update'
  ( e, P5 H' b. m- F
 61. [dbg] iotx_mc_report_mid(2309): MID Report: finished, IOT_MQTT_Publish() = 00 m9 O# n  ~1 ]3 O# S
 62. [inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/service/property/set!( H* u- P, J4 y$ \/ S7 \
 63. [inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post_reply!  I: m5 n& _6 g/ W0 @
 64. [dbg] iotx_mc_cycle(1269): SUBACK- Y; \- m" R& P/ o
 65. event_handle|139 :: subscribe success, packet-id=207
  3 E' c, ^8 e6 a- Y2 }$ _7 Q+ C
 66. [dbg] iotx_mc_cycle(1269): SUBACK9 e0 ^- e" a6 l9 n! ]
 67. event_handle|139 :: subscribe success, packet-id=8192! @/ a( `' k9 k8 y: f

 68. 1 v0 U5 z- O* m" y& `
 69. msh />
  3 v; M1 x. {& a" V" K0 s( S
 70. msh />* A4 l) S6 Y) Q1 k
 71. msh />al
  : j9 ]( N+ p& _6 H/ I4 u/ P) _0 d2 Q8 H
 72. ali_mqtt_test4 ]1 b, l  C' J% g9 z$ C' Z  l; v
 73. msh />ali_mqtt_test pub open# T2 p3 o$ G* f$ M# s4 e, I
 74. param:open
  / j0 l1 [7 u9 E: t' q+ _$ u2 k
 75. ali_mqtt_test_pub|571 :: 3 e, m' F  l3 P' E$ J! a3 z4 A
 76. publish message:
  ) x8 d5 v# j) R4 w! }" g
 77. topic: /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post
  % U0 J6 f0 |/ P2 v
 78. payload: {"id" : "1","version":"1.0","8 [( X  y! ?; s6 X
 79. msh />[dbg] iotx_mc_cycle(1260): PUBACK* E  b0 h0 a' |" }
 80. event_handle|163 :: publish success, packet-id=33056
  6 f* v; t# i3 y+ j" I  Q
 81. [dbg] iotx_mc_cycle(1277): PUBLISH' a4 D+ Y# c' F! ]8 b7 m
 82. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1091):         Packet Ident : 00000000( m/ q3 L% a7 }
 83. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1092):         Topic Length : 64
  + e: I# F! M/ P2 D3 K5 C* L
 84. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1093):           Topic Name : /sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post_reply0 C/ e8 w. _2 c- v  c' e8 E
 85. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1097):     Payload Len/Room : 188 / 955
  / ~1 l  b5 `6 d6 h
 86. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1100):       Receive Buflen : 1024
  1 l) a  J$ _( E0 ?; X
 87. [dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1111): delivering msg ...
  & Y) R: W' Q9 c+ p- l% H8 k& T9 p  f& W
 88. [dbg] iotx_mc_deliver_message(866): topic be matched4 H: s) [4 A% B# w  h6 C6 Z- \: \2 w
 89. _demo_message_arrive|197 :: ----. L& b, h% L! p/ }" p% ^/ x& z$ \" p
 90. _demo_message_arrive|198 :: packetId: 0
  % c% w( ~) T; t
 91. _demo_message_arrive|199 :: Topic: '/sys/a1wlm6xAOPf/DEV_419_ALINK_1/thing/event/property/post_reply' (Length: 64)
  1 x+ p& M$ x$ ^1 Q
 92. _demo_message_arrive|203 :: Payload: '{"code":200,"data":{"LightSwitch":"tsl parse: params not exist","RGBColor":"tsl parse: params not exist"},"id":"1","5 {3 f  K) N9 H9 t" @4 B
 93. _demo_message_arrive|207 :: ----: r9 L2 f9 h) Q
 94. [inf] iotx_mc_keepalive_sub(2226): send MQTT ping...
  + g" z- |$ V, J
 95. [inf] iotx_mc_cycle(1295): receive ping response!- |* G8 Y! d1 }: i' R. Q
 96. [inf] iotx_mc_keepalive_sub(2226): send MQTT ping...
  % x- B/ J: z/ E9 |1 b, S% y
 97. [inf] iotx_mc_cycle(1295): receive ping response!
复制代码
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 12:03:19 | 显示全部楼层
MurphyZhao 发表于 2019-4-19 11:38
! V- s/ j. w2 N: t, o正常情况下的日志:
7 A( ?4 Z0 `) s3 r# Q
我看了rtthread的阿里云SDK包版本有点老。现在我自己移植的3.0.1的版本,已经SSL加密OK了
使用道具 举报 回复
发表于 2019-4-19 13:53:51 | 显示全部楼层
ROG 发表于 2019-4-19 12:035 i" H0 Z6 }% e( N! X
我看了rtthread的阿里云SDK包版本有点老。现在我自己移植的3.0.1的版本,已经SSL加密OK了 ...

, J# D% o% V* x  q9 c+ T5 J欢迎 PR
使用道具 举报 回复
发表于 2019-7-27 14:28:23 | 显示全部楼层
同步更新了阿里官方的最新 SDK,支持阿里 “设备接入”、“设备管理”、“生活物联网(飞燕)平台”,欢迎使用,仓库地址:https://github.com/RT-Thread-packages/ali-iotkit- [* b) \0 Q1 c& M

$ I" h7 |, M: U/ J" o
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|RT-Thread开发者社区 ( 沪ICP备13014002号-1

有害信息举报电话:021-31165890 手机:18930558079

© 2006-2019 上海睿赛德电子科技有限公司

Powered by RT-Thread

快速回复 返回顶部 返回列表