SPI驱动写法的问题

发表在 SPI2019-10-24 10:29 [复制链接] 1 286

本帖最后由 bevis 于 2019-10-24 10:31 编辑
# ^8 I0 U) g9 q! X7 _6 h# l3 W5 v
( f. W& r! k6 F+ s, v( r根据文档SPI读写方式有几种,在实际应用中使用rt_spi_send_then_recv更容易失败 ,使用 rt_spi_transfer_message反而更容易成功,文档说两者都是一样的关系。以下是我写的两套写法,自认为读写流程都是一样的。结果使用rt_spi_transfer_message成功,前者接口却是失败的。5 N7 Z3 K+ q: u4 b9 L/ G
难道这两套流程不一样吗???函数名:
0 Q- ^1 d* P& J2 q3 _" F
 1. uint8_t spiTxRx(const uint8_t *txData, uint8_t *rxData, uint16_t length)
复制代码
; q% y! Q$ o# m" G2 e

. |5 G! a$ U- x第一段使用rt_spi_send_then_recv   -- 执行结果失败, 我说的失败,不是SPI驱动失败,而是SPI设备读写初始化运行失败5 N' D/ S; d3 J- Z* @' h7 s5 [/ N/ W  z
 1. if((NULL == txData) && (NULL == rxData))
  9 ~" o9 O8 ]4 }5 T
 2.         {
  - {5 u" b0 a9 E! g$ |- m
 3.             return i;! G! K, O; O" \
 4.         }
    A" K3 Q. F9 s1 x4 o- y& k" S
 5.         7 \1 t  a: e+ c8 K5 E9 j# k
 6.         if(length > 128). R0 _' J; w1 d, ]
 7.         {
  ! w# q. L# k; c6 V9 S2 G+ U/ h
 8.                         return i;4 U- h. D; P) F, M/ m5 h
 9.         }: X; c% X+ h4 T6 E8 @! I
 10.         if(txData != NULL)
  1 e1 W( P/ A) W! v# J0 v
 11.         {
  0 z4 ~4 i. ^3 u  ^4 o4 x" F
 12.                 memcpy(tx_buff, txData, length);
  " H' v0 W# f7 V9 C" U
 13.                 if(rxData != NULL)4 D% h7 h* A1 T: X& {. |( R% [
 14.                 {
  # y: R% V( t4 H7 C! f+ ]3 ]# D! a
 15.                         rt_spi_send_then_recv(spi_dev_st25r, tx_buff, length, rx_buff, length);- W8 a- ?; E, U2 M4 ^, b
 16.                         memcpy(rxData, rx_buff, length);
  3 F  k6 C: I/ [3 j5 j4 e) M& d/ R
 17.                 }4 Z3 O. l$ {- T" Y4 M$ c
 18.                 else // RX NULL, 输入缓冲不能为空
  2 Y7 Q) c% d5 X
 19.                 {
  # j3 g. h8 D6 }
 20.                         rt_spi_send_then_recv(spi_dev_st25r, txData, length, RT_NULL, 0);. [( \6 T5 v- l. p7 Y
 21.                 }) a4 ]4 w, H- x" J2 L3 I
 22.         }7 g% {5 \( L( t/ ~" _
 23.         else // TX NULL
    W- s0 N$ N1 {6 b7 ]% g
 24.         {  R) E* \4 {; ^' M# z$ x! ?9 {
 25.                 if(rxData != NULL)
  $ C0 B. L; q6 z- v
 26.                 {
  * Q& O9 O$ f( S2 x+ k  A
 27.                         rt_spi_send_then_recv(spi_dev_st25r, RT_NULL, 0, rx_buff, length);) g: m( c9 M/ h4 s, r: e1 I4 I
 28.                         memcpy(rxData, rx_buff, length);
  2 V7 S. s$ _7 Z7 z" U+ c
 29.                 }
  9 V. s# h' |% [4 D9 N
 30.         }
  8 j; I5 [  h0 d! R7 t" {8 q
 31.         rt_thread_mdelay(5);
  ) j# h, g4 w$ _2 x
 32.   return i;
复制代码

/ z3 `; A# D8 j: p: K' d- e
- p# ~  t* J8 F, N1 T$ a第二段rt_spi_transfer_message -- 成功
/ R/ p1 D. B' [  f
 1. uint8_t i=0;
  ' q5 G  z# ]! C$ H6 E, f, W
 2.         if((NULL == txData) && (NULL == rxData))
  3 J, q: E7 {( x1 Z! N6 e) M( B
 3.         {8 ~" {2 E5 ?! [9 T  i( q
 4.             return i;. y# t( K1 }  j; t
 5.         }
  * H0 c1 T. l" u" o2 y
 6.         7 `' u: m3 E  s! U+ Y8 S; ~( N
 7.         if(length > 128)
  / U' N2 m' x9 S, K- }' y
 8.         {
  : |( t0 v# l! {" \0 S3 q6 P
 9.                         return i;# ]8 `; Z6 Q1 r& b8 t
 10.         }% v) d0 ]5 ]: P# m) h2 }
 11.         struct rt_spi_message msg1, msg2;
  . @& ]* }' a1 |" m& R, L0 m" h2 H
 12.         if(txData != NULL)7 c$ K6 s  W+ a) F) n
 13.         {' ~8 g1 c, `6 j9 \
 14.                 if(rxData != NULL) // RX 非空  c# Q' M* p; @0 E' C, o8 f, D$ m
 15.                 {
  3 u+ h! w$ _. [' Q9 {' E- U
 16.                         msg1.send_buf   = txData; // 发送缓存
  # E- x! D  n2 `+ f6 F
 17.                         msg1.recv_buf   = rx_buff;// 接收缓存; E$ e- @% S) v" r
 18.                         msg1.length     = length;! @0 Z, o+ P! D! \7 e' s
 19.                         msg1.cs_take    = 1;$ e: ?7 L4 B7 R5 Q5 a& a
 20.                         msg1.cs_release = 0;% V  U6 [1 z% j7 `; W/ w
 21.                         msg1.next       = &msg2;( d9 v: R4 i* d) K

 22. % n  h* [  {8 U& M/ G' V3 S
 23.                         msg2.send_buf   = RT_NULL;
  * ]- X2 `8 s% e8 `, F5 Y
 24.                         msg2.recv_buf   = RT_NULL;
  8 P4 G8 Z/ V, Z4 C. R; f% h
 25.                         msg2.length     = 0;
  9 ^5 o& S" x! \
 26.                         msg2.cs_take    = 0;
  - }% }+ j4 \+ {6 {* R. F; t
 27.                         msg2.cs_release = 1;# e4 Q# O  H- u
 28.                         msg2.next       = RT_NULL;
  ( Q, i* F8 ?, I6 O. |9 u3 b
 29.                         rt_spi_transfer_message(spi_dev_st25r, &msg1);3 ~. Y- L8 {/ @
 30.                         memcpy(rxData, rx_buff, length);/ A' i! E2 I5 z+ f  p
 31.                 }
  , N! J$ m- R4 b% p
 32.                 else // RX NULL$ J# ?& K  m6 z) G
 33.                 {8 e* m1 K% Q' K* w
 34.                         msg1.send_buf   = txData; // 发送缓存
  % t! ^6 O4 \0 W3 w& a: U
 35.                         msg1.recv_buf   = RT_NULL;: u5 g7 X# j: m# M- B: l1 U2 g5 C5 b
 36.                         msg1.length     = length; // 发送长度, a, I( g9 C6 g/ |: x
 37.                         msg1.cs_take    = 1;
  . |2 J) s8 ^; R* H. C
 38.                         msg1.cs_release = 0;
  / g! h% v- Y" S
 39.                         msg1.next       = &msg2;. a! C; ]: p7 @' H, i
 40. % ]6 a( L$ |- F- P0 O& P
 41.                         msg2.send_buf   = RT_NULL;
  $ _+ T- O; u8 l' J1 m
 42.                         msg2.recv_buf   = RT_NULL;$ a1 q6 n: J8 d0 X) V* [2 V. H" v
 43.                         msg2.length     = 0;
  * x# R0 C. u  q$ k6 |
 44.                         msg2.cs_take    = 0;0 T0 y$ C$ |: |& {7 H+ k, T, U
 45.                         msg2.cs_release = 1;$ _% B9 b& ^. ^% u
 46.                         msg2.next       = RT_NULL;! B0 m2 v4 P' d, ^; Y6 L
 47.                         rt_spi_transfer_message(spi_dev_st25r, &msg1);5 K( R5 D5 x2 g
 48.                 }: @& |- o  R; @' J/ y: `
 49.         }
  ' \2 q( A# k( k* ]. J6 ~
 50.         else // TX NULL! i9 w* s/ w# x# ?* Y  t' j" s
 51.         {
    c, V( n6 S3 x! R; w
 52.                 if(rxData != NULL) // RX 非空
  / B- m+ [, x. l3 O
 53.                 {( E  T5 v$ U7 u9 d+ e
 54.                         msg1.send_buf   = RT_NULL;
  " |7 Z; z$ `/ a
 55.                         msg1.recv_buf   = RT_NULL;8 q' P1 T8 P# |, @. @
 56.                         msg1.length     = 0;$ w' W" R/ ~2 e
 57.                         msg1.cs_take    = 1;/ B1 w' {- e! E  l- p
 58.                         msg1.cs_release = 0;0 q9 v9 p# o- f9 r1 H
 59.                         msg1.next       = &msg2;
  5 G  \9 Y7 U1 S1 d" h! n2 I3 ~5 M

 60. 1 [+ _$ ?- a8 \4 v
 61.                         msg2.send_buf   = RT_NULL;
  . I# N0 f  g; {
 62.                         msg2.recv_buf   = rx_buff; // 接收缓存' Y- E# s/ W) R- W  Y$ G
 63.                         msg2.length     = length;# D0 j2 z- N  G+ a5 O) r* b" Y3 k
 64.                         msg2.cs_take    = 0;
  9 e$ c3 J* H) U. \, p, q; T
 65.                         msg2.cs_release = 1;
  & g. ]) O8 s& T% ?# X8 m6 [( \2 ~
 66.                         msg2.next       = RT_NULL;
  6 O$ E' S( H$ [6 h* u; _; H
 67.                         rt_spi_transfer_message(spi_dev_st25r, &msg1);
  ; Y* B0 p  K  O0 e3 ~2 \
 68.                         memcpy(rxData, rx_buff, length);
  6 e( R6 }% k4 \+ k, A9 ^
 69.                 }+ J1 y6 f* O- l( J
 70.         }
  + }2 v) j' A; L7 @2 Q
 71.         rt_thread_mdelay(5);% ?4 H/ g  i7 }6 O5 z+ S* x
 72.   return i;
复制代码

  }" j  y9 q- J( D1 Q9 R% a; t" o5 j! d4 X5 |2 _
8 ~* s$ K" H& Q

- t4 U0 Z, N& b+ N/ L) f6 K" a/ H
. s' N, N3 l  p% G+ V
2 [8 }8 ]& ^0 Z: Y0 E, s9 m1 d' [: D; R) C: l. ~8 S

8 n: F6 m' g! W5 T
" d" j$ ~# @( y" D  e" r6 o2 L
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 2019-10-24 14:22:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 aozima 于 2019-10-24 14:29 编辑
9 j9 U. K  K" Q& l+ l$ f( Y6 f" B; C
# V  t% |! l; x' c6 w9 h逻辑分析仪解君愁。
' r3 ^' P; R% d6 r2 w2 u. g$ B' \; O) o! j, U1 Q+ x6 A7 F. B. u
另外,
$ p3 d' a9 I# T2 m& \只发不收是 rt_spi_send,
: B0 \& m& {% S: ]& s3 u3 I3 @只收不发是 rt_spi_recv.
: b" ~/ u+ s/ @3 i# j先发再收是 rt_spi_send_then_recv # K$ b: R) ^9 S& R) w
* z6 N# N6 n8 w8 V% @

4 F) b! d. b9 Qrt_spi_send_then_send 和 rt_spi_send 是一样的,但是方便使用,他们底层都是通过 rt_spi_transfer 和 msg 搭配来实现的。7 n; V# w2 y+ B$ G

& s& [& Y6 w+ s* o
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 1. 77 主题
 2. 1150 帖子
 3. 1150 积分

Ta的主页 发消息

Archiver|手机版|小黑屋|RT-Thread开发者社区 ( 沪ICP备13014002号-1

有害信息举报电话:021-31165890 手机:18930558079

© 2006-2019 上海睿赛德电子科技有限公司

Powered by RT-Thread

快速回复 返回顶部 返回列表