【PersimmonUI柿饼学习营】+ A Byte of China + 汽车仪表盘

2018-9-16 03:20 [复制链接] 2 1632

本帖最后由 ianhom 于 2018-9-16 11:41 编辑
; C, r3 B' Y+ I1 _: n( L. }+ j, u' o+ B5 X5 u7 Q8 X2 w+ L2 L: v
第三周作业:汽车仪表盘. j5 q: c5 S/ z9 S$ {
* n+ C7 q4 e0 h) Q! y3 u  T( d
开发环境. h# @  d; h# ~
RTT + PerimmonUI + 野火RT1052Mini + 5寸800*480触屏/ s( J$ g# S' a1 x7 a5 \# h
TIM截图20180916110416.png
* |4 [0 Y: m. d- L( q8 R% s% m  B( z4 u/ [; B
开发过程
! w% _' [. m2 x& Y1 k  u本次作业的关键就是画布插件,以往界面都是通过贴图,但有了这个控件,我们就可以直接在画布上绘制特定的图形,比如汽车仪表盘。同时为了有更好的演示,我们在画布控件下方增加启动、油门、刹车的按钮,便于操作。整体布局如下。! ~* @) P, E/ i" M2 E2 Y/ r
TIM截图20180916111150.png ( S$ _: O: ^3 W  A- L
正如前文所说,柿饼的API非常丰富,且提供了很多实用的例程,在现有JS例程之上,稍做风格上调整即可呈现期待的效果。后面结合其他API,就可以实现动态效果。主要实现的效果有:指针转动,换挡效果,超速效果;
; J9 E+ E2 g, k* g具体请详见JS源码9 L3 |# u& {/ J! T% ?; j% A8 w8 g
 1. 6 p6 E" s! E( h8 a5 M$ p' o, ~. ^
 2. var k        = 0;  // 转速值
  ( F4 a! A5 q. x' \5 {2 C) G( A
 3. var speed    = 0;  // 速度值
  : [0 R' K' g' p$ z, z/ I
 4. var sft      = 0;  // 档位  A2 f7 V7 X( L% }
 5. var flg      = 3;  // 加速标志! O7 Q; C0 g7 Z6 p6 p9 @* Z
 6. var startflg = 0;  // 启动启动,0-未启动,1-已启动,2-启动中6 }' b1 b  _, r% j( U) `
 7. % b5 u- G" w  ~- q1 t
 8. var page = {2 {+ R# \& @" [$ @
 9.     data : {timer1 : 0},
  3 g) l& a6 `! z. ?8 T7 z
 10.     & f( S9 J; @% _: }, g5 ]
 11.     // 启动按钮功能) a. B2 T" E  {5 M
 12.     onstart : function(e)3 c0 O' X. K& x4 O
 13.     {
  ) m5 W4 I7 ~. r
 14.         if(startflg == 0){
  # }& @% ^* ]! m# q# D4 N
 15.             k = 0;
  ) y  c& U) L! K  u" w/ M
 16.             speed = 0;$ I* O5 E2 s& V  A
 17.             startflg = 2;. ~, f8 b5 j" y- t: _" B
 18.         }else{# o/ ]6 y& B9 |$ g( K" [
 19.             k = 0;
  4 p4 f2 O- Z" F
 20.             speed = 0;2 u  l9 y& }  ?. u5 [: I. m; X
 21.             startflg = 0;
  ! U: P# ^+ o) j, _2 T$ {! w& A
 22.             sft = 0;0 e' I3 ~! x1 s) ~
 23.             flg = 3;5 p0 U' x, _6 V
 24.             this.setData({imagebox1 : {hide : false}})- ~* z7 B$ g9 j1 i7 V' U5 W1 E
 25.             this.setData({imagebox2 : {hide : false}})
  8 ^! h5 U# A$ U# @7 G
 26.             this.setData({imagebox3 : {hide : false}})$ ^* T8 s1 q! D7 a. o) @
 27.             this.setData({imagebox4 : {hide : false}})- _9 r2 h9 a% H1 H
 28.             this.setData({page1 : {refresh : true}})
  ( l6 i6 F! ?$ z0 y! w
 29.         }
  , U. }% y( j- b2 p2 X% U
 30.         4 \4 l; Y! k: w8 B
 31.     },   ; N* y+ b8 L: j% X
 32.    
  7 `, k# o# m6 f7 O+ ?4 S
 33.     // Speed up# J0 o: c+ p! j) v2 R5 I
 34.     onup : function(e)4 F% Y, t& O  y: `: `! P; u
 35.     {
  # B& ]5 }" ^6 w) E2 U
 36.         flg = 3;
  % N, z' b4 `1 @( S# q% \
 37.         if (startflg == 0){' @/ h) G5 e, Z/ l+ D/ ^
 38.             return;8 H4 N8 s- h0 }* ?8 P
 39.         }$ b. [0 T/ b( c- k4 ]
 40.         if((sft < 5) && (k >45)){# s4 a  L7 E! w' I( n
 41.             k = 26;
  1 Y6 |/ Z! m  k4 V$ H
 42.             sft += 1;; z& O/ R# e& t2 L4 D
 43.         }& h9 Z7 s  Z3 U1 r! z/ ?
 44.       
  ! `9 D4 K0 v9 R8 r5 C8 K7 p( U
 45.         if(k <= 100){
  ) U& z: p1 T4 f0 O1 m! p8 n
 46.             k += 4*((100-k)/100);/ z& ?" U2 ?% _/ x% y
 47.         }
  % }# P; E' f9 W8 m% K
 48.         if((speed <= 100)&&(speed >= 0)){
  . \' L9 D/ |) o! M$ h" O! m( i* k
 49.             speed += 5*((100-speed)/100);
  , j5 B! a; R$ b7 @
 50.         }
  ! L$ v0 s$ B+ }4 t' u- E
 51.     }, : i6 V: {) _/ N- A; a
 52.     6 `1 u# e0 [2 b. j) v
 53.     // Break function, K* ~  ?9 r2 Q8 [* q- L
 54.     onbreak : function(e)
  + b+ \; Y) N5 J1 A/ u) Z
 55.     {, H" b0 r7 u5 L
 56.         if (startflg == 0){
  + u, q+ @0 `) y, }. t
 57.             return;
  ; T# C- U; L+ N6 v3 J9 d
 58.         }9 a7 C' K* U  j% l. _" P  h
 59.         if(k >= 26){
  : ^  W5 I  @7 K# t* m
 60.             k -= 3;
  1 ?1 }( v3 B/ I! W
 61.         }else{) M8 l4 P' V' I5 g4 t1 ^& q7 j
 62.             k = 25;4 S. V% w# S$ {2 j
 63.         }
  # ~$ ?( N7 u6 Z) Z1 j
 64.         , g; t9 u1 q! i& f# I6 y  p
 65.         if(speed >= 5){
  & f4 k3 h, I$ W- D1 x
 66.             speed -= 58 s% n. s! u$ E  y* h( w$ M1 Q
 67.         }else{
  5 }% R5 X' @6 k" R0 E
 68.             speed = 0;
  4 b8 ]4 ^5 }  }; M3 i2 W& i3 k
 69.         }
  $ A1 U6 |/ }& F$ H7 m4 z
 70.     },
  3 V9 x4 i4 G, D3 H  ?0 [
 71.      2 W6 v/ N0 e) \& W7 t: N$ T
 72.     // Init function, b$ v9 x, [4 K/ g& _
 73.     onLoad : function()' I$ ?8 m) u$ d- ^1 j+ b
 74.     {" `5 M% @' ?  y0 j
 75.         var thiz = this;
  7 r4 Z. J' N- D& D" _+ X8 w
 76.         // Register a timer callback function7 E# L3 P! D. t$ r
 77.         this.data.timer1 = setInterval(function()" w  T9 s3 B& ]" ~4 r
 78.         {0 y7 ^8 Q: |+ O6 A$ k( I
 79.            if(flg > 0){
  $ C8 e6 F6 t+ v7 b( N: Z: B
 80.                flg -= 1;' Q& [0 p+ ?& c- S$ [2 ]: p6 n
 81.            }1 E) _- ^. _. g. F
 82.            
  4 ^9 ~' a  y* v4 r7 b
 83.            if((flg == 0)&&(startflg == 1)){
  ! j7 K4 ^0 d- j/ M: L7 \* r
 84.                if(k >= 26){
  ) F: ?0 ~4 ^7 m. A; v: I
 85.                    k -= 1! r  K6 R( \, v% _. t& S0 u
 86.                }else{
  ) h. s8 `/ D+ x
 87.                    k = 25% k0 _  l/ }* {1 }
 88.                }
  3 f4 j/ r7 U; p
 89.                if(speed >= 1){0 A- m& B9 \9 A2 V% B  Q" K, _
 90.                    speed -= 1( @4 \9 o( K7 A9 \9 q& r
 91.                }else{: r9 g" x& S! @# K7 D6 w
 92.                    speed = 0;
  + K: W+ c* u  J" H8 H6 b
 93.                }& U! P* y* N, ^2 |+ ?; R1 ^
 94.                
  # |; X8 P# W6 c# _# i1 K5 T8 U
 95.                if(sft > 0){
  1 X/ _5 |  d  G& j3 n  c2 Q* v
 96.                    if(speed < 1){' e) O3 W- ?) W: F( Q! f
 97.                        sft = 0;% c5 a' d" T$ d4 s
 98.                    }else if(speed < 5){
  / u' t2 ?$ D+ y( H! n+ D
 99.                        sft = 1;
  * ]0 k+ @+ L' s: Y+ g* E
 100.                    }
  : `# R/ y% U: ], H
 101.                    else if(speed < 15){# N5 v4 A0 i2 e1 ^8 d/ ~
 102.                        sft = 2;
  ' r  p, N% i( P: Z8 U; B
 103.                    }1 ~0 v: ?. F: G. _, B9 H" c
 104.                    else if(speed < 25){
    _4 V% r7 A7 f" U7 t
 105.                        sft = 3;
  1 x6 B& o4 I! x' I+ S& A
 106.                    }. j: s+ N: [% x
 107.                    else if(speed < 40){1 n0 p" H& A2 V, K' L/ B
 108.                        sft = 4;- c6 ?( x0 @; U: `
 109.                    }
  " B! i  Y# g0 I8 x+ ~2 r) `
 110.                }
  9 Q; _4 _& ^, ?# r- u+ W3 H$ u
 111.            }
    Y& G" Y) q& g2 n+ T/ W( @0 K, q. y
 112.            if(startflg == 0)
  - w. h* l* x1 m) `, j/ O
 113.            {/ H- `$ N4 Z4 d
 114.                k = 0;# s5 N  q$ V' I
 115.                speed = 0;" t- ~6 G- b$ H# A4 h  w
 116.                sft = 0;
  % }: `4 t* X; x; g6 W1 a
 117.                flg = 3;
  # P5 i, {) u: N5 X4 ~% i1 u5 F) }  Y
 118.            }else if(startflg == 2){* [" ~( J) F1 Z* i- O( `
 119.                k+=3;
  0 b/ P, {7 |1 Q0 w. V
 120.                if(k > 25){
  8 ]) q& |0 P. H: S
 121.                    startflg = 1;( G6 x3 u) j( }2 p. l
 122.                    thiz.setData({imagebox1 : {hide : true}})
  5 ]' b2 {7 t: l7 |$ L3 h$ a# y9 P# _4 C
 123.                    thiz.setData({imagebox2 : {hide : true}})* c( G/ N' y. T5 m
 124.                    thiz.setData({imagebox3 : {hide : true}})% @4 E1 v/ T9 F4 M
 125.                    thiz.setData({imagebox4 : {hide : true}})
  * P* B6 Y" Z) r: M+ H# D8 |- |
 126.                    thiz.setData({page1 : {refresh : true}})+ `+ D+ o. R  E4 _
 127.                }
  4 t! l; g, |' c5 h
 128.            }, ^3 E1 N- ]1 @8 @  h/ X: w
 129.            
  $ v# G2 t7 `' N/ ?4 g( a8 E( q
 130.            thiz.display();
  0 `% D) _' ~: M4 A. F; p
 131.         }, 100);, H4 a2 T0 ]9 {  ^) X6 P( J4 ]- n$ c
 132.         this.display()- K1 u3 Y$ K/ Y6 G
 133.     },
  " w" [$ {7 }6 F9 w1 h( ]; z
 134.     ; t, |) z, \+ P. y9 R- S+ {, N7 _
 135.     // Display function* [( f% Y+ S) Y& ~
 136.     display : function()4 @. B4 L, v/ L0 c' Q  }" i5 Q* a" [
 137.     {        
  1 o% b9 [5 r) e  b- a
 138.          var context = pm.createCanvasContext('Canvas1', this)   //获取画布对象        
  8 o, [* H* p% t3 u3 j: n
 139. / h. e1 G% l/ j) K% u
 140.         //绘制渐变背景5 N3 \* m+ o- R9 m6 x4 l* Y( Q. s
 141.         var grd = context.createLinearGradient(0, -9900 + 100*speed,0,360)
  ) u& E2 C$ [" ]$ U5 ?$ O% E" S1 d6 O
 142.         grd.addColorStop(0, 'red')
  # U9 X2 [  D. S  W  J" {  Y
 143.         grd.addColorStop(1, 'black')
  2 D4 [+ R; l3 r
 144.         context.setFillStyle(grd)
  0 G; N, c( w+ u; A2 r* k8 f
 145.         context.fillRect(0, 0, 800, 480)1 m2 d# l+ }: W7 Y
 146.         5 Y& a; ~' G6 L' [
 147.         //绘制小屏- F$ P3 Z9 N$ N6 q3 ?& D
 148.         var grd = context.createLinearGradient(345, 10, 455, 10)% J$ w/ ?9 D, ?) K3 p3 m" E7 W: N
 149.         grd.addColorStop(0, 'BlueViolet')
  & J( X3 G, H8 U* E
 150.         grd.addColorStop(1, 'blue')6 v! b3 k. S5 g& s9 r
 151.         context.setFillStyle(grd)9 |3 f9 B2 T+ P. d5 s( [
 152.         context.fillRect(345, 5, 110, 60); B+ A4 p8 `( z9 l
 153.         var grd = context.createLinearGradient(350, 10, 430, 10)4 F1 n4 N" T$ v( O1 ?  z# m/ Z
 154.         grd.addColorStop(0, 'blue')* q: E( _/ q  l; v  o
 155.         grd.addColorStop(1, 'BlueViolet')
  ( A+ c. w* @6 {9 G
 156.         context.setFillStyle(grd)! X$ j9 y+ C+ f- C. V! U% ?
 157.         context.fillRect(350, 10, 100, 50)1 N% q5 B( @2 e9 ?2 A" @+ F
 158.         context.setFillStyle('white')
  - ^+ E* u6 b$ y( T* h5 i
 159.         context.fillText('.', 436,5)
  & F, k* _7 w! ]/ s
 160.         context.fillText(sft.toString(), 355,12); T" X4 T5 J6 Z3 _% k
 161.         context.fillText('25 C', 420,12)! ]& Y0 K1 c6 o0 A
 162.         context.fillText('------------------', 355,22)7 h  h1 ~- K( [8 ]! H
 163.         context.fillText('RT-Thread', 370,35)
  ' v# W8 l0 p4 q9 n. W% a
 164.         context.fillText('Persimmon GUI', 351,45). P5 @& C: Z! d1 ~& D: _2 A7 d. @# l
 165.         2 x/ q$ R; ~$ y* {/ j% S, t
 166.         //绘制转速表5 N) X/ N& I& f
 167.         if (context)1 h* r; r- c, W7 H8 g% f$ S
 168.         {
  ; [& K( f4 s$ H3 r! ]
 169.             var point = { x: 200, y: 200 };     //圆心坐标,相对于画布
  / J& W2 |6 H+ \" `1 w
 170.             var radius = 165;                   //半径
  1 H* i* ^! A) ~
 171.             var start = -1.25 * Math.PI;        //起始弧度/ E4 S$ L9 V+ h! }! I

 172. 5 X4 S6 y5 B! @6 e9 P. e
 173.             context.setLineWidth(25)
  9 h# o" [, m, q7 r( I+ t
 174.             context.setStrokeStyle('white')
  / u) b6 f) M, Z) K& _# {+ x, Y
 175.             context.setFillStyle('white');- x) c% w# l. P
 176.             9 O" X9 t  T' l+ E
 177.             for( var i = 0; i <= 9; i++ )  R+ F3 j* v1 `6 D
 178.             {+ I' Q7 R$ n6 H$ Z
 179.                 var stop = start + 0.1875 * Math.PI ;     //结束弧度* ^9 n! ?% i( g# S
 180.                 var x = Math.floor(140 * Math.cos(start)) + 200;
  ' O1 f) n( }  K" c' u$ q- ]
 181.                 var y = Math.floor(140 * Math.sin(start)) + 200;
  7 C5 |1 t3 g$ d' k2 p* V
 182.                 var v = 1 * i;
  9 S/ c+ S, q* d2 Y4 y
 183.                 var s = v.toString(). T. o, z" P- V6 x2 N' h$ x
 184.                 context.setFontSize(40)
  : {! X% v3 s$ s4 r3 l/ g
 185.                
  % L$ x0 Y0 [$ S, L/ S; l  ]5 i
 186.                 if (i == 9)
  - h5 \! r6 s9 ?3 C0 b
 187.                     break;
  : U" W! A/ h* I
 188.                 6 b1 M& r- B2 b+ ]
 189.                 context.fillText(s, x, y);
  # c+ |; r5 o) z/ |4 `- K( _; x

 190. " u. {4 o9 R+ ~: [9 g  D
 191.                 context.beginPath();    //开始新的路径
  : ?" k5 ?. A" d6 s
 192. 7 [2 ]+ T3 Y4 X9 O# b/ Q
 193.                 context.arc( point.x, point.y, radius, start, stop - 0.175 * Math.PI, false);     //画一段圆弧' n- R8 K! u4 f5 w1 [
 194. ( b! @0 Z$ G0 I- `4 {9 A' d
 195.                 context.stroke();       //填充路径& e7 e+ F+ m# b: S3 F7 D5 k

 196. % M2 a! A9 ^: y2 T$ a" h
 197.                 context.closePath();    //关闭路径) Q  e2 `3 {! O4 C
 198.                 start = stop;1 X- B( @% b4 N, B8 H7 ?

 199. ) N+ F6 ^% S$ u7 s
 200.                 if (i == 5)
  ' N# C0 I+ i$ i" L
 201.                 {+ d2 I* s: ?- b9 V/ ~. h& ]
 202.                     context.setStrokeStyle('#C23531')
  # Z" L$ l9 t8 |# @
 203.                     context.setFillStyle('#C23531');
  5 K+ N& L5 q# M8 l7 [, v$ O5 t: w' Y
 204.                 }  U2 u; T% ]$ b- y1 Z+ Y2 x
 205.             }  // End of cycle
  - J( }; Y3 c  M8 D# l
 206.             ( Y+ ]. i! h8 T! {- q! M
 207.             radius = 170;
  6 b; W8 ?; Z" ]. T) R: Y
 208.             start = -1.25 * Math.PI; 0 A- f. c) H" Z" D# {( k
 209.             context.setLineWidth(15)
  # A: p: A) m" D# g' \
 210.             context.setStrokeStyle('white')
  9 i" u% v" g  L6 S; L
 211.             context.setFillStyle('white')5 a# x, C4 I9 V* l5 C
 212.             context.fillText('rpm', 65,237)/ z: ?, H4 `7 ~
 213.             context.fillText('x 1000', 70,247)
  ( S# U) j" }' X
 214.             for( var i = 0; i < 40; i++ )  ?6 q1 y7 h  \- F+ [% D
 215.             {8 K. w$ Z  a8 l) O+ W9 u& H  r
 216.                 var stop = start + 0.0375 * Math.PI ;
  1 c* ^" @5 x0 I2 V/ g

 217. 9 }2 E% |5 |: z; ~: L
 218.                 context.beginPath();
  ) {& D! {1 k  E$ z

 219. # ~$ [* T' B% h
 220.                 context.arc( point.x, point.y, radius, start, stop - 0.0325 * Math.PI, false);
  , Z% ~* k/ ?( `: j# K
 221. 0 o# g/ s, Z3 @3 E5 {3 ?# a5 p
 222.                 context.stroke();$ n% ~1 g' I; H! H8 T
 223. 3 ]# Q& P# O. j' {1 o  t: V1 d" F
 224.                 context.closePath();
  9 f( @! v9 p2 F( Z% I3 }- G$ K2 ~$ N
 225.                 start = stop;& C- l9 h) E4 P
 226. & B5 P7 x5 |: }! x, p' I
 227.                 if (i == 29)
  & x6 h+ `+ o6 h3 H9 c7 K1 z
 228.                 {: Z+ O& @  M# ~5 k! L+ m7 L
 229.                     context.setStrokeStyle('#C23531')
  . O/ [, ?  ~) L6 J% h& j* m# `9 Z
 230.                 }
  0 |& _6 v' c3 `6 t; K$ _! ~3 L
 231.             }// End of scale- S* i( o$ a$ I) c& v4 X, ~

 232. / T' f7 a" |# F

 233. ; o( K/ J; @, m/ D" h
 234.             {   //绘制指针/ P; S' b0 X* Z% V& p
 235.                 var value = k. v/ u( b" Z& Q! C9 l8 G
 236.                 var v1 = Math.floor(value * 800). |9 ~. r7 T! e$ V$ R: l
 237.                 var radius = 130;! U. T# A9 B& {( n- M9 X
 238.                 var x = Math.floor(radius * Math.cos((-1.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;
  0 F1 ^3 K, a; g, @; k+ Q) F% }* e6 ?
 239.                 var y = Math.floor(radius * Math.sin((-1.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;7 T* b/ f1 [, T8 X" ~% X, V  G

 240. $ F! x( H3 L- o3 y6 Q6 B0 u0 T! L' U: ~; {
 241.                 context.beginPath();5 {, s6 @: S) w! }) N7 C
 242.         
  5 {3 w, P4 D/ g# N8 r6 H5 X' s* C
 243.                 context.setFillStyle('red');
  ) d! S5 o3 X4 Z2 K% g
 244.                 context.moveTo(x, y)& z. z/ Z5 f7 V  x# b' p1 \- E

 245. 0 {4 P, _/ z9 q
 246.                 radius = 10;: F2 ?5 c3 Q. b0 u. t( B8 I, j
 247.                 x = Math.floor(radius * Math.cos((-0.75 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;2 z) b, I& J) }
 248.                 y = Math.floor(radius * Math.sin((-0.75 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;
  7 K5 p% ~# B% V$ q0 l
 249.                 context.lineTo(x, y);
  ) b- t; f; @8 L( L1 i

 250. 4 M+ ^6 X1 U/ I, }
 251.                 radius = 20;
  8 Z0 Q# N# b5 @9 m5 K
 252.                 x = Math.floor(radius * Math.cos((-0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;
  9 A% e- K; e- T
 253.                 y = Math.floor(radius * Math.sin((-0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;
  $ Q. w4 }9 M4 K/ x0 E
 254.                 context.lineTo(x, y);
  3 }3 n$ k1 w# X3 Z
 255. 1 F8 x5 X9 ]! }
 256.                 radius = 10;
  $ t% v6 ?; f& _, l8 v3 ^- p
 257.                 x = Math.floor(radius * Math.cos((0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;2 D. u& _4 F9 g; n1 \1 c* T
 258.                 y = Math.floor(radius * Math.sin((0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;9 \: s" t/ Q' s- N7 k3 \% V
 259.                 context.lineTo(x, y);' x, c' u: f/ i3 J2 s: _

 260. 4 B+ f* A* N3 V
 261.                 context.fill();# c+ \. j- m% U+ G8 I- r! t: B

 262. % B% v' F" A9 T' N. J8 G- H
 263.                 context.setTextAlign('center')
  * x! e# V2 @3 q( Y& h) \$ y
 264.                 context.fillText(v1.toString(), 200, 250)' D6 D6 x4 ?  h7 o
 265.                
  0 I9 e8 G2 Z: s% M
 266.                 context.closePath();
  $ n: a2 {4 z& C. ?
 267.             }) K  |: D/ n8 N0 R. M3 C
 268. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////) c; d, X- v+ J7 L& r7 R1 Q
 269.             8 V: ^6 b; _+ l9 ]; n. c  s$ B# [
 270.             // 绘制时速表
  : h1 L6 P7 `) m7 R0 D: [/ _+ L
 271.             var point = { x: 600, y: 200 };     //圆心坐标,相对于画布1 L2 ]+ n) n# L- W5 u1 z) \
 272.             var radius = 165;                   //半径
  # G) V+ g) |2 T! S
 273.             var start = -1.25 * Math.PI;        //起始弧度) r$ F( y+ p7 m# y9 F
 274. 7 p+ F1 B2 T  Z+ t$ p! e. ^
 275.             context.setLineWidth(25)7 b) m6 N+ Z5 P' g" L$ n
 276.             context.setStrokeStyle('white')
  0 D3 x/ {# Q2 S
 277.             context.setFillStyle('white');
  3 h9 E- I0 t- ^& ^0 Q
 278.             context.setFillStyle('white')- ~) l0 A" l* x! Z3 ^
 279.             context.fillText('km/h', 480,255). }2 X: }4 r0 s+ k! y
 280.             
  # G7 |2 V7 R6 K, a* U) b# g" o4 }$ Z
 281.             for( var i = 0; i <= 11; i++ )
  " G- _2 h: Y- U. \2 `" P. C0 m
 282.             {1 f( D2 i; b8 P) n
 283.                 var stop = start + 0.15 * Math.PI ;     //结束弧度
  . l1 h; D5 C, ^% H+ F9 f0 z
 284.                 var x = Math.floor(140 * Math.cos(start)) + 600;
  + {, m6 ]1 l8 Y
 285.                 var y = Math.floor(140 * Math.sin(start)) + 200;/ g. f2 w: M! M# |5 p" \$ U
 286.                 var v = 20 * i;& K6 \2 m/ E2 D( Q' @
 287.                 var s = v.toString()8 a' j2 \- P- c- X! p# N0 z4 k) R
 288.                 context.setFont('DROIDSA')! d& v4 y8 |* A& S/ Q' k1 E
 289.                 context.setFontSize(40)" {# }1 ?+ X0 f! o- C
 290.                 . }- A% O" B, o# _+ v
 291.                 if (i == 11)9 c: v& @1 c+ t' j/ l
 292.                     break;6 x5 J' [) h4 F' f% C* u0 x$ a
 293.                 5 Y3 w% ~! H6 {2 K  U
 294.                 context.fillText(s, x, y);8 S& }/ h! n' o" Y* A) f. I+ P  Q

 295. # v9 H, B  Q9 N0 J
 296.                 context.beginPath();    //开始新的路径
  # \/ j7 B, I5 {2 d( e( `2 U: c

 297. 9 D6 V& c9 t; h2 J4 C
 298.                 context.arc( point.x, point.y, radius, start, stop - 0.14 * Math.PI, false);     //画一段圆弧( s9 K$ h8 z8 t9 `  J, c% V
 299. + }/ J* |0 Y) J" p: I
 300.                 context.stroke();                         //填充路径
  3 f8 o# a, L. @1 Z1 l* c% y/ |
 301. % D6 {, X. Y, T0 Y8 c2 {/ J; o
 302.                 context.closePath();                    //关闭路径
  + B; v2 E* |, K: L
 303.                 start = stop;' W0 P( K! E: J9 W
 304. ! [3 a6 q: c' B9 j& ]( K
 305.                 if (i == 7)
  # _( _* K& l$ U& b
 306.                 {# p$ T! J; {+ \$ E2 v$ D' e% R7 Y
 307.                     context.setStrokeStyle('#C23531')# e+ r, P+ z, ~) u: N
 308.                     context.setFillStyle('#C23531');( c# P1 p' j5 {* A
 309.                 }
  # G: ?6 Q# K: ~  |2 @$ f
 310.             }  // End of cycle$ _0 e5 J* Z4 W! [9 Z
 311.             3 ]2 {. `* S8 T5 k$ D
 312.             radius = 170;: d0 p2 V' w: O" `7 |
 313.             start = -1.25 * Math.PI;
  / p3 ~1 F+ y* z  R) O' {6 @) ^
 314.             context.setLineWidth(15)1 @0 j# }! Q  i3 ~! Q; S/ ^
 315.             context.setStrokeStyle('white')
  + O' j+ l% `7 r7 J. m' u
 316. # y# r1 D8 c! v, l' w, X0 M
 317.             for( var i = 0; i < 50; i++ )2 b0 f! E$ }$ j6 h. y
 318.             {
  ( p& P8 h6 b( P- g
 319.                 var stop = start + 0.03 * Math.PI ;
  ; q. i; m2 ~3 M/ \6 }) }

 320. + H3 _$ H" F' F
 321.                 context.beginPath();
  5 u' O, Q* G* g3 i1 q
 322. ) A; V/ z. e+ v% k  {
 323.                 context.arc( point.x, point.y, radius, start, stop - 0.025 * Math.PI, false);7 b& Q! J- h1 _- U3 A! S$ s- t8 f

 324. 3 X7 T6 s9 t% x# A/ b" X$ f
 325.                 context.stroke();
  2 \0 _6 C! t; u
 326. ' n( W5 _4 J) z& m
 327.                 context.closePath();) z  ?5 n( b2 w- G# f
 328.                 start = stop;
    ?3 U$ Z2 B9 l. _

 329. 9 j+ W8 g8 n$ C- @# t" K* e. r
 330.                 if (i == 39)
  % b( @, V' M) G1 S0 a
 331.                 {
  7 \+ a4 s2 F8 O1 B) Q& J
 332.                     context.setStrokeStyle('#C23531')
  $ c! N) A! `5 [8 E% \! O6 T* N/ z
 333.                 }
  6 U) I- ~- G" a3 j
 334.             }// End of scale; f) m# w3 B' u0 j( |) N9 t
 335.             
    w7 C" W8 K1 H0 Y3 E% X
 336.             {   //绘制指针
  : [' K) A4 ?" |1 E; {/ b' j
 337.                 var value = speed$ m7 p. {0 I/ k9 P
 338.                 var v1 = Math.floor(value * 2)7 B" o2 V2 C+ B5 a
 339.                 var radius = 130;
  . A  K$ t; `# h: P" U! S8 R0 h
 340.                 var x = Math.floor(radius * Math.cos((-1.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;6 j5 v& d& U) z* P# @) I; t! p0 c# B
 341.                 var y = Math.floor(radius * Math.sin((-1.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;
  6 D$ e1 R: B' g3 f/ _  e
 342. 1 S, S0 H' h: O) I/ d3 K( I
 343.                 context.beginPath();. O4 T/ l8 O& H) y8 A/ e1 P) u! W
 344.         
  # p! B; t, s2 o" o4 Y0 e! `
 345.                 context.setFillStyle('red');
  , ]3 N4 b5 a" u6 n4 O9 r. [& Q
 346.                 context.moveTo(x, y)* s* ~2 F9 o$ F$ N
 347. % x. Y1 l* I% F. U
 348.                 radius = 10;) _2 U1 I' |, {  B2 S1 j
 349.                 x = Math.floor(radius * Math.cos((-0.75 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;/ K0 p% C3 r- t; t. J
 350.                 y = Math.floor(radius * Math.sin((-0.75 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;& d) m' ~2 ^7 ~
 351.                 context.lineTo(x, y);( K. r) V% g: B1 w2 V

 352. ' n/ @- Y: h( ]1 \
 353.                 radius = 20;
  8 e2 C  H6 X" r1 i2 a0 K3 f, R
 354.                 x = Math.floor(radius * Math.cos((-0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;2 E2 j) `' N7 W0 o
 355.                 y = Math.floor(radius * Math.sin((-0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;
  ! Q- H% t+ C9 R" R: @  ~) _
 356.                 context.lineTo(x, y);- g) s" L4 g/ m( ~

 357. 4 I1 R% T, v4 X+ E
 358.                 radius = 10;" c- s6 g% N7 t' d3 G( G" H6 ?
 359.                 x = Math.floor(radius * Math.cos((0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.x;
  2 k3 ?$ i. S( q8 ~/ K
 360.                 y = Math.floor(radius * Math.sin((0.25 * Math.PI + value * 1.5 * Math.PI / 100))) + point.y;9 v/ K' C# B* a1 i! E3 b- ^/ D' d
 361.                 context.lineTo(x, y);
  6 T. m9 i/ z5 p; s& c

 362. 0 d* Y2 D4 c% V, L+ q
 363.                 context.fill();9 r  }. y, V, `, V3 q* C

 364. ' I" m' [6 i2 w9 o1 _0 [( E3 S% g
 365.                 context.setTextAlign('center')
    o+ e8 |" o0 J3 f( [" i, |
 366.                 context.fillText(v1.toString(), 600, 250)! K& A8 G+ w& \8 m

 367. 0 N" x, |( {1 V3 _2 k6 C) b
 368.                 context.closePath();
  , y3 m* t3 A" S7 U; s3 d
 369.             }- b+ G$ l' }  I4 `2 s3 N
 370. ' v' t8 c1 z2 A! C0 b2 N
 371.             context.draw();
  4 ~1 }" {! X! e% Z' G. j' o; u" l
 372.         }
  ; g/ H; [# ~- c
 373.     }, L* m5 X: D$ u
 374. };
  6 r5 \9 J. r! P( j. ]

 375. ; S# e8 {$ B" Y& z  f
 376. Page(page);' R/ v0 F* X- \' |
复制代码

% v4 j# _+ q! k6 R, K: ?' D' K
& ]% ~0 K! w( E# x" y  ^# u: r& o& k0 o# ^, M, |
效果展示% U" K1 X& z. Q- ^- S
汽车仪表盘; c9 m- e2 K4 \1 [  k9 ?; _
hw4-1.gif 0 ^+ c" _  `% Z- w6 J; @0 v
8 D! D- R9 @; E* i. \

$ `8 z; Q. `. N. ]总结3 l1 I, c. {+ ~' O
这一周作业有了更多的交互,动画效果已经可以初见形态,还有更厉害的animation控件没使用,估计会更炫酷
; }6 D% ~* r! a$ m- X. \5 ^2 W, ?画布中绘制图形要注意先后关系! G4 W$ t  X, a7 D
0 g3 s- S6 P" t# c8 ?- c

: c, ]0 g, S2 X' }柿饼工程
- _0 N8 R9 [6 P0 k9 A1 F hw4-1-4.rar (560.12 KB, 下载次数: 483)
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 2018-9-18 21:24:04 | 显示全部楼层
这个加速非常有感觉,速度飙上去后,然后转速慢慢变红(整体背景变红),有才的!
使用道具 举报 回复
发表于 2018-9-28 15:56:03 | 显示全部楼层
能在nuc972开发板上使用吗?
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|RT-Thread开发者社区 ( 沪ICP备13014002号-1

有害信息举报电话:021-31165890 手机:18930558079

© 2006-2019 上海睿赛德电子科技有限公司

Powered by RT-Thread

快速回复 返回顶部 返回列表