RT-Thread API参考手册  3.1.1
嵌入式实时操作系统
设备管理

提供访问通用工具或硬件设备的接口,例如 环形缓冲区、管道等通用工具,GPIO、SPI、I2C等硬件设备 更多...

模块

 设备子系统
 I/O设备子系统
 
 环形缓冲区
 环形缓冲区接口
 
 环形块状缓冲区
 环形块状缓冲区接口
 
 完成信号量
 完成信号量接口
 
 管道
 管道接口
 
 数据队列
 数据队列接口
 
 工作队列
 工作队列接口
 
 等待队列
 等待队列接口
 
 UART
 UART设备接口
 
 PIN
 PIN设备接口
 
 I2C
 I2C设备接口
 
 SPI
 SPI设备接口
 
 RTC
 RTC设备接口
 
 Alarm
 闹钟设备接口
 
 PWM
 PWM设备接口
 
 电源管理
 电源管理接口
 
 WLAN框架
 WLAN框架接口
 

详细描述

提供访问通用工具或硬件设备的接口,例如 环形缓冲区、管道等通用工具,GPIO、SPI、I2C等硬件设备